Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Erasmus+

BEE LIVE

Splošna predstavitev projekta 

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana v šolskih letih 2020/21 in 2022/23  sodeluje v evropskem programu Erasmus+ s projektom Bee Live.

Erasmus+ nam s podporo projekta Bee Live omogoča medsebojno povezovanje in mobilnost dijakov/dijakinj in učiteljev/učiteljic iz štirih evropskih šolskih institucij.

 

Glavna koordinatorska šola je Lycée du Pré Saint Sauveur v mestu St. Claude v Franciji. (http://cite-scolaire-pre-saint-sauveur.fr/blog/2014/07/03/bienvenue/ V projekt sta vključeni še Gimnazija iz Palerma na Siciliji, Liceo Scientifico Statale Ernesto Basile (https://liceobasile.it/ ) in gimnazija Agrupamento de Escolas Povoa de Lanhoso https://www.aepl.edu.pt/ iz Portugalske.

Evropski program Erasmus+ v Sloveniji koordinira Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS.

 

Tema projekta

Glavna tema projekta je okoljska problematika s posebnim poudarkom na biotski raznovrstnosti in vlogi čebel pri njenem ohranjanju.

Biotska raznovrstnost je ena od sedmih tem Zelenega pakta za Evropo, ki ga je Evropska komisija začela decembra 2019. Govora je o zelenem in vključujočem prehodu, ki bo prispeval k izboljšanju blaginje prebivalstva in k dobremu zdravju našega planeta ter ohranjanju le-tega tudi za generacije, ki prihajajo.

Glavni namen našega projekta je voditi in spodbujati dijake k okolju odgovornemu ravnanju, da postanejo zavestni potrošniki, sposobni spremeniti svoja vedenja in sposobni sprejeti ustrezne ter okoljsko odgovorne odločitve.

 

Cilji projekta

Glavni cilj našega projekta je torej posredovati dijakom resnično znanje o izzivih okoljske tranzicije ter krepiti zavedanja o okoljskih in podnebnih izzivih.

Dijaki, ki bodo sodelovali v projektu, bodo postali eko delegati, ki se zavedajo problemov, ki jih prinaša izguba biotske raznovrstnosti, hkrati pa se zavedajo pomena svoje zavezanosti ne samo kot dijaki danes, ampak tudi kot državljani in odločevalci v prihodnje. Ukrepati bodo morali za spodbujanje okolju odgovornega vedenja, ki omogoča spreminjanje vedenja glede na individualne želje, potrošniške navade in življenjski slog.

Druga prednostna naloga, ki smo jo izbrali, je spodbujanje skladnega pristopa k poučevanju in učenju jezikov. Naše izobraževalne institucije se nahajajo v 4 državah, ki ne uporabljajo istega jezika (francoščina, slovenščina, italijanščina in portugalščina). Jezik sporazumevanja je angleščina. Namen je ozavestiti naše učence o potrebi po jezikovni odprtosti.

Tretja prednostna naloga je krepitev skupnih vrednot, državljanske zavzetosti in sodelovanja. Prizadevanje za ohranitev biotske raznovrstnosti je danes priznano kot resnično prizadevanje državljanov evropskega obsega. Naš namen je v ta projekt vključiti zavedanje o evropski politiki, zlasti o zelenem paktu, ki ga je sprožila Ursula Van Der Leyen, da se mladi v celoti zavedajo politične razsežnosti ohranjanja biotske raznovrstnosti kot evropske strategije in projekta.

 

Potek projekta

V šolskem letu 2020/21 smo znotraj projekta Bee Live načrtovali kar nekaj izmenjav za učitelje in dijake, ki pa jih zaradi situacije z epidemijo Covida 19 nismo mogli izvesti.

Kljub temu smo se s partnerskimi šolami iz Francije, Portugalske in Italije povezovali virtualno, preko portala eTwinning, znotraj katerega smo izdelali naš Twinspace projekt, ki nam omogoča razne predstavitve, debate in virtualna srečanja. Obeležili smo svetovni dan mokrišč in svetovni dan čebel. Dijaki so izdelali plakate in jih predstavili, v forumu so razpravljali o pomenu ohranjanja biodiverzitete ter sodelovali v fotografskem natečaju. Vse šole smo si med seboj izmenjale tudi semena, ki so značilna za posamezno državo. Ta semena smo posadili na svojih šolskih vrtovih. Naši dijaki so ob tem posneli tudi filmček, ki si ga lahko ogledate na spodnjem linku

https://youtu.be/ubY7toRbi9E

Vsi upamo, da bomo z načrtovanimi dejavnosti nadaljevali v naslednjem šolskem letu in še leto za tem, saj smo projekt podaljšali v šolsko leto 2022/23.

 

 Simul’ONU

Splošna predstavitev projekta Simul’ONU v okviru evropskega  programa Erasmus+

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana v letih od 2017 do 2019 sodeluje v evropskem projektu Simul’ONU. Glavna koordinatorska šola je Lycée du Pré Saint Sauveur ( http://cite-scolaire-pre-saint-sauveur.fr ) v mestu St. Claude v Franciji. V projekt so vključene še Gimnazija Hjalmar Lundbohmsskolan iz Kirune na Švedskem ter 4th Geniko Lykeio iz Tripolisa v Grčiji.

Simul’ON je metoda simulacije delovanja Organizacije združenih narodov (OZN), pri kateri dijaki prevzamejo vlogo diplomatov OZN. Naš projekt se odvija v kontekstu globalnega učenja oziroma učenja za trajnostni razvoj, ki vodi k odgovornejšemu odnosu do okolja, soljudi in družbe, v kateri živimo.

Evropski program Erasmus+ v Sloveniji koordinira Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja CMEPIUS.

Erasmus+ nam s podporo projekta Simul’ONU omogoča medsebojno povezovanje in mobilnost dijakov/dijakinj in učiteljev/učiteljic iz štirih evropskih šolskih institucij.

Sodelovanje dijakov na zasedanju Simul’ON je preizkušnja njihove ustvarjalnosti, razgledanosti in sposobnosti argumentiranja pri zavzemanju za cilje, ki bi bili v dobrobit celotne Zemlje.

 

CILJI

Primarni cilj projekta Simul’ONU je v konceptih izobraževanja za socialno vključenost. Listina Združenih narodov te koncepte predstavlja tudi v svojih ciljih trajnostnega razvoja, predstavljenih septembra 2015 za obdobje od leta 2016 do 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development ).

Namen simulacije Simul’ONU je poleg obravnave zahtevne in aktualne problematike spodbuditi dijake, da se angažirajo in razpravljajo v angleščini. Pogovori in oblikovanje skupnih dokumentov potekajo v angleščini, tako v fazi priprave simulacije kot med samimi simulacijami ter ob zaključni evalvaciji projekta.

Zelo pomemben cilj je tudi ozaveščanje mladih o pomembnosti vzdržnega, trajnostnega razvoja in o podnebnih spremembah ter o ključnih svetovnih odločitvah, ki so pomembne za našo prihodnost. OZN je v ta namen oblikovala 17 skupnih ciljev, ki so klic k skupnemu, globalnemu reševanju načel trajnostnega razvoja za trajnostni način našega življenja.

Prednostna naloga je tudi uporaba inovativnih praks, ki so zakoreninjene v digitalni dobi, in s tem razvijanje digitalne kompetence.

Eden ključni ciljev je tudi razvijanje jezikovne kompetence. Sodelovanje na simulaciji je odlična priložnost, da dijaki uporabijo in poglobijo znanje angleškega jezika. Pomemben poudarek je tudi na razvijanju tako imenovanih transverzalnih kompetenc, kot so ustvarjalnost, kritično razmišljanje, reševanje problemov, sprejemanje odločitev in konstruktivno obvladovanje čustev.

 

TEME

Prvo leto so skupna tema oceani (v skladu s konferenco Združenih narodov, ki je na to temo potekala od 5. do 9. junija 2017 v New Yorku).

Predstavitev Simul’ONU je na sledeči spletni strani: http://psssimulonu.wixsite.com/2018/presentation

Drugo projektno leto je namenjeno obravnavi različnih aspektov problematike tal (degradacija, kupovanje in prilaščanje rodovitne zemlje, ekosistemske storitve itd.). http://psssimulonu.wixsite.com/2018/issues-2018

Ta področja bodo osrednja tema srečanja OZN –IPBS v Parizu, maja 2019.

 

KDO VSE SODELUJE

Posebno ciljno skupino sestavlja 100 udeležencev dogodka Simul’ONU, ki poteka v Saint-Claudu, dejansko  pa je vključenih več kot 200 dijakov, ki dogodek spremljajo in na različne načine sodelujejo.

 

UČINKI PROJEKTA

Simul’ONU je projekt, ki spodbuja vključenost, in upamo, da bo imel učinek tudi na širše družbeno okolje.

Vsi udeleženci, učenci in učitelji, se bodo vključili v angleško govorečo jezikovno prakso.

Naš projekt je tudi vaja v avtonomiji, ki je zelo pomembna veščina osebnega razmišljanja in javnega nastopanja.

Podnebne spremembe postajajo izziv za iskanje skupnih rešitev pri vseh in vsakemu od nas. Ozaveščanje o okoljski problematiki, ki so posledice našega življenjskega stila, je prvi korak v

iskanju teh rešitev. Prav zato želimo dijake, vključene v projekt Simul’ONU, pripraviti za ambasadorje okoljske ozaveščenosti na vseh vključenih šolah.

Želimo, da projekt  spodbudi vrednote socialne vključenosti, kot so enakost spolov in enake možnosti.  Z   vključevanjem v tovrstne projekte želimo  svojim učencem, generaciji Erasmusovega tridesetega leta, pokazati, kako pomembno je, da se mednarodno povezujejo in na ta način premagujejo  gospodarske in socialne ovire na svoji poti.

Projekt lahko spremljate tudi na Fb:

​https://www.facebook.com/search/top/?q=simul%27onu%20pss%202019&epa=SEARCH_BOX

 

General Presentation of the Simul’ONU Project Under the European Erasmus+ Programme

Jože Plečnik Gymnasium in Ljubljana has been taking part in the European project, Simul’ONU, from 2017 to 2019. The leading and coordinating school in this project is Lycée du Pré Saint Sauveur (( http://cite-scolaire-pre-saint-sauveur.fr) from the city of St. Claude, France. The project also includes Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan, from Kiruna, Sweden, and the 4th Geniko Lykeio School from Tripolis, Greece.

Simul’ON is a United Nations (UN) simulation method, where students take on the roles of UN diplomats. Our project takes place in the context of global learning and learning for sustainable development, which leads to a more responsible attitude towards the environment and societies in which we live, and the people with whom we interact.

The European Program Erasmus + in Slovenia is coordinated by the Center for Mobility and by the European Programs of Education and Training, CMEPIUS.

With the support of the Simul’ONU project, Erasmus + enables the interconnection and mobility of the pupils and teachers from four European school institutions.

The participation of students at the Simul’ON project meetings is a test of their creativity and their ability to have constructive discussions in pursuit of goals that would benefit the entire planet Earth.

GOALS

The primary objectives of the Simul’ONU project are rooted in the concepts of education for social inclusion. The United Nations presented these concepts in its sustainable development goals presented in September 2015 for the period from 2016 to 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development).

The main purpose of Simul’ONU’s simulation is to encourage students to engage with and debate challenging topical issues in English. Informative talks and the development of joint documents—both in the English language—are given during the preparation phases of the simulations, during the simulations themselves and at the final evaluation of the project. Another important goal is to raise awareness among young people about the importance of sustainable development, climate change and the need for key global decision-making that is important for our future. For this purpose, the UN has created 17 common sustainable goals, which call for common, global solutions to the principles of sustainable development for a sustainable way of life.There is also a priority on using innovative practices relevant in the digital age, thus encouraging the development of digital competences.Another key goal is the development of language competence. Participation in the simulation Simul’ONU is an excellent opportunity for students to use and improve their knowledge of English. Laslty, there is an important emphasis on developing transversal competences, such as creativity, critical thinking, problem solving, decision-making and constructive emotional management.

 

THEMES The first year is a common theme, “the ocean” (inspired by/based on the United Nations Conference held on 5 to 9 June 2017 in New York).

The Simul’ONU presentation is available at the following link: http://psssimulonu.wixsite.com/2018/presentation

The second project year is intended to address various aspects of soil issues (the degradation, purchasing and land grabbing of fertile land, ecosystem services, etc.). Further information can be found at this link: http://psssimulonu.wixsite.com/2018/issues-2018

These topics will be the central theme of the UN -IPBS meeting in Paris in May 2019.

 

PARTICIPANTSA special target group of 100 participants/pupils between the ages of 14 and 18 will participate at the Simul’ONU event in Saint-Claude, France.  More than 200 pupils  have been involved in the project in various ways, such as attending the meetings and events. IMPACTS OF THE PROJECT Simul’ONU is a project that promotes inclusion, and we hope that it will have a positive impact on the participating schools and their local environments.All the participants, pupils and teachers will engage in English-speaking language practices.Our project is also an exercise in autonomy, which is an important skill in personal critical thinking and public speaking.Climate change is a challenge that is becoming increasingly difficult  to cope with and  common solutions are hard to find. Raising awareness of environmental issues that are the consequences of our lifestyle is the first step in finding such solutions. Students involved in the Simul’ONU project could become the ambassadors  of environmental awareness at all of their respective schools. The project promotes the values ​​of social inclusion, such as gender equality and equal opportunity. By engaging in such projects, we want to show our students—appropriately, in what is Erasmus’s thirtieth year of existence—how important it is to connect internationally and thus overcome the economic and social obstacles in their way.

 

Erasmus+ projekt BEE LIVE: Palermo (10.–14. 10. 2022)

Erasmus+ projekt BEE LIVE: Palermo (10.–14. 10. 2022)

V okviru projekta Erasmus+ BEE LIVE ( http://www.gjp.si/erazmus ) smo se dijaki in dijakinje Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana 9. 10. 2022 zjutraj odpeljali v Benetke, od koder smo z letalom poleteli v Palermo, kjer smo obiskali šolo in dijake iz projekta, ki so...

več...
Projektno srečanje Erasmus+ v Ljubljani (od 31. 5. do 2. 6. 2022)

Projektno srečanje Erasmus+ v Ljubljani (od 31. 5. do 2. 6. 2022)

Te dni se na naši šoli odvija projektno srečanje Erasmus+ programa. Naš skupni projekt Beelive zaključuje svoje prvo leto. Učitelji pripravljamo evalvacijo dosedanjih aktivnosti, povezanih s projektom, in načrtujemo nove dejavnosti za naslednje šolsko leto. Prisotna...

več...
Erasmus+ projekt Bee Live – mobilnost v Francijo 

Erasmus+ projekt Bee Live – mobilnost v Francijo 

V nedeljo, 3. aprila 2022, smo se ob 7. uri zjutraj dobili na letališču Brnik, od koder smo se odpravili na pot proti Franciji. V Saint Claudu so nas pričakali francoski dijaki in učitelji, ki so nas gostili do konca tedna. S programom smo začeli v ponedeljek zjutraj,...

več...
Obisk francoske novinarke za revijo GEO

Obisk francoske novinarke za revijo GEO

V torek, 25. 1. 2022, se nam je na čebelarskem krožku pridružila francoska novinarka ga. Patricia Oudit, ki pripravlja obsežno reportažo o slovenskem čebelarstvu za revijo GEO, ki izhaja v 145.000 izvodih in je prevedena v več jezikov. Zanimalo jo je delovanje našega...

več...
Srečanje projekta Bee Live Erasmus+ na naši šoli

Srečanje projekta Bee Live Erasmus+ na naši šoli

V tednu od 22. do 26. novembra 2021 na naši šoli poteka prvo srečanje projekta Erasmus + Bee Live. V projektu sodelujemo s šolami iz Francije, Italije in Portugalske. K nam je prišlo 36 dijakov in učiteljev iz partnerskih šol. Glavna tema srečanja so urbani vrtovi,...

več...
Erasmusovi dnevi 2021 – CMEPIUS

Erasmusovi dnevi 2021 – CMEPIUS

Tudi letos širimo navdušenje, sodelujmo v Erasmusovih dnevih in postavimo slovenske projekte Erasmus+ na evropski zemljevid! Letošnji Erasmusovi dnevi bodo potekali 14., 15. in 16. oktobra. Še pravi čas razmislite, katere svoje Erasmus+ aktivnosti bi lahko izvedli v...

več...
Projekt Erasmus+ je zaključil svoje dvoletno delo

Projekt Erasmus+ je zaključil svoje dvoletno delo

V petek, 12. aprila, so se od nas in naše gimnazije poslovili dijaki in mentorji treh partnerskih šol, s katerimi smo bili dve leti povezani v Simul' ONU projektu. V tem projektnem tednu smo vsak dan izvedli več različnih delavnic, ki so se vsebinsko nanašale na temo...

več...
Evropski projekt Simul’ONU – zaključno projektno srečanje

Evropski projekt Simul’ONU – zaključno projektno srečanje

Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana v letih od 2017 do 2019 sodeluje v evropskem projektu Simul’ONU. Glavna koordinatorska šola je Lycée du Pré Saint Sauveur v mestu St. Claude v Franciji. V projekt so vključene še Gimnazija Hjalmar Lundbohmsskolan iz Kirune na...

več...
Dostopnost