Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Organi upravljanja šole so: Svet šole, Svet staršev in ravnatelj.
Strokovni organi šole so: učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, razredniki in strokovni aktivi.

Svet šole

Svet šole ima štiriletni mandat, ki se je pričel 2. decembra 2021.
Člani so: 5 predstavnikov delavcev šole: predsednica Sveta šole Simona Granfol, podpredsednica Pia Lešnik, Grega Celcar, Vital Mihelčič, Andreja Škof, 2 predstavnika dijakov: Nik Koprivec in Ana Katarina Mandić, 3 predstavniki Sveta staršev: Jurij Pahor, Saša Ogrizek in Aljoša Valentinčič, 2 predstavnika ustanovitelja – Vlade RS: , 1 predstavnik MO Ljubljana: Igor Selan.

POSLOVNIK O DELU SVETA GIMNAZIJE JOŽETA PLEČNIKA LJUBLJANA

Učiteljski zbor

Ravnateljica
Ravnateljica Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana je Lidija Žigon. Ravnateljica je poslovodni organ in pedagoški vodja šole. Osnovne naloge ravnateljice so skrb za učinkovito delovanje šole skladno z zakonodajo in njen razvoj v korist dijakov, zaposlenih in družbe.

Pomočnik ravnateljice

Oddelčni učiteljski zbor

Razredniki

Strokovni aktivi
Strokovni aktiv v šoli sestavljajo učitelji istega predmeta oziroma soronih predmetnih področij. Strokovni aktiv šole:
obravnava problematiko predmeta oziroma predmetnega področja
usklajuje merila za ocenjevanje
daje predloge učiteljskemu zboru za izboljšanje vzgojno-izobraževalnega oziroma študijskega dela
obravnava pripombe staršev in učencev
opravlja druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom

Svet staršev

ZAKON O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA (ZOFVI) opredeljuje naloge Sveta staršev v 66. členu:

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javnem vrtcu oziroma šoli oblikuje svet staršev. Tehnično in finančno podporo za delovanje sveta staršev zagotavlja vrtec oziroma šola.

Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka.

Prvi sklic sveta staršev opravi ravnatelj.

Svet staršev:

– predlaga nadstandardne programe,

– daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah,

– sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca oziroma šole, vzgojnega načrta, pri pravilih šolskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu,

– daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja,

– razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki,

– obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,

– voli predstavnike staršev v svet vrtca oziroma šole in druge organe šole,

– lahko sprejme svoj program dela sodelovanja s šolo, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje,

v dogovoru z vodstvom šole lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine,

– opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

Poslovnik Sveta staršev

Dijaška skupnost
Skupnost dijakov je organizirana v oddelčnih skupnostih. Predstavlja pa jih Dijaška skupnost GJPL. Predsednik dijaške skupnosti je voljena funkcija. Varuha dijakovih pravic dijaki izvolijo na jesenskem zasedanju skupnost dijakov. Mentorica dijaške skupnosti je profesorica Nataša Šipek. Statut dijaške skupnosti GJPL je objavljen na spletni strani.

Dostopnost