Skoči na glavno vsebino
+386 1 620 42 00 info@gjp.si

Upravni odbor Šolskega sklada Gimnazije Jožeta Plečnika v skladu s VII. členom Pravilnika o delovanju Šolskega sklada objavlja

RAZPIS

ZA FINANCIRANJE DIJAŠKIH PROJEKTOV 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Prijavljeni inovativni projekti so lahko iz naslednjih področij:

 • izboljšanje materialnih pogojev ter uvajanje sodobnejših metod dela pri pouku (npr. nadstandardna oprema za učilnice in prostore namenjene rekreaciji dijakov, bogatitev knjižnega fonda, multimedijska oprema, ipd. )
 • podpora obšolskim in drugim interesnim dejavnostim dijakov (npr. oprema in material za izvajanje dejavnosti krožka)
 • strokovne ekskurzije doma in v tujini
 • delovanje šolskega radia, šolske TV, izdajanje šolskega glasila
 • športne, kulturne in družabne prireditve za dijake (npr. spoznavni dnevi)
 • drugi projekti, ki krepijo pripadnost dijakov gimnaziji, spodbujajo njihovo ustvarjalnost in raziskovalno radovednost ter krepijo zdrav duh in telo.

Znesek financiranja projekta iz šolskega sklada naj ne bi presegel 3.000 EUR.

Opis prijavljenega projekta naj ima naslednja poglavja:

 1. ime projekta
 2. vodja projekta in člani projektne skupine ter mentor, v kolikor je vodja dijak
 3. opis projekta ter njegove koristi za šolo in dijake
 4. načrt za realizacijo projekta ter rok za realizacijo
 5. izračun stroškov za realizacijo projekta
 6. želeni znesek za pokritje stroškov iz sredstev Šolskega sklada.

Vsi prijavljeni projekti, ki bodo prispeli v tajništvo šole do razpisnega roka, bodo uvrščeni v listo prijavljenih projektov. Upravni odbor Šolskega sklada bo vse projekte proučil in jih točkoval z oceno od 1 do 10 (najvišja ocena) v skladu z naslednjimi kriteriji:

 • širši pomen za šolo in šolsko skupnost
 • kvaliteta projektnega načrta
 • stroškovna racionalnost in ustreznost.

Doseženo skupno število točk pomeni prioriteto pri črpanju sredstev Šolskega sklada.

Upravni odbor Šolskega sklada bo rezultate točkovanja objavil 30 dni po zaključku razpisnega roka.

Če projekt po mnenju Upravnega odbora ne ustreza razpisnim kriterijem, se projekt ovrednoti z 0 točkami in tako ne more črpati sredstev iz razpisa.

V izbirni postopek bodo uvrščeni vsi projekti, ki bodo v tajništvo šole prispeli do ponedeljka, 5. 11. 2018, do 12h.

UO Šolskega sklada

Vzorec projektnega načrta za ŠS Razpis

Dostopnost